Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3496/19-09-2019 δημοσιεύτηκε:
η με αρ. πρωτ. 133394/Δ2/29-08-2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΩΝ44653ΠΣ-2Η0) με θέμα:  Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100526/Δ2/21-06-2019 Υ.Α. (Β΄ 2629) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄
3022/26-07-2019)
Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ

fek_2019_3696b