Το ΦΕΚ που αφορά τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που αφορά τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Σας γνωστοποιούμε ότι το ΦΕΚ Β΄ 2881/05-07-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 71388/Δ2/08-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων».
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις
εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς – κηδεμόνες τους.
Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ.

το ΦΕΚ


Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ