ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εξεταστικού κέντρου για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2019»

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ Β΄ 1538/10-12-2002) Υ.Α,
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253.2/60499/Α5/16-04-2019 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
3) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.251/63501/A5/19-04-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.251/72280/A5/09-05-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως εξεταστικό κέντρο για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών (Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, ώρα 10:00 π.μ) το 3o ΓΕΛ Λαμίας (Σπ. Μουστακλή 6, Αφανός, 35131 Λαμία, τηλ. 2231021337, 2231052722, fax 2231021316).
Αριθμός εξεταζομένων (μαθητές και απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ): 349 (339+10)

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

The post ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ appeared first on ΔΔΕ Φθιώτιδας.


Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ