Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο κόσμο

Εκπαιδευτικό και Πληροφοριακό υλικό για τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο κόσμο
http://www.demography-lab.prd.uth.gr/Education-gr.asp
(Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων – Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. – Π.Θ. )

http://www.ldsa.gr/