18-09-18 Από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου η διεξαγωγή 2ου κύκλου συνεντεύξεων για το "Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων"

prosfigas mathitis

18-09-18 Από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου η διεξαγωγή 2ου κύκλου συνεντεύξεων για το “Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων”

Ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας ότι από τις 15 έως και τις 19 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 2ος κύκλος συνεντεύξεων, για την περίοδο 2018-2020, του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων» (European Qualifications Passport for Refugees) που εκπονείται από τη Γενική Δ/νση για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και τα κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) άλλων ευρωπαϊκών χωρών .

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των ακαδημαϊκών προσόντων  των προσφύγων, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν επαρκώς, βάσει εγγράφων, μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη από εξουσιοδοτημένους αξιολογητές. Η καταγραφή αυτή δεν αποτελεί επίσημη πράξη αναγνώρισης και δεν παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ή επαγγέλματα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης, όσες/οι ενδιαφερόμενες/οι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • • Έχουν αιτηθεί ή τους έχει δοθεί άσυλο στην Ελλάδα
 • •Διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Για τους διαμένοντες εκτός της Περιφέρειας Αττικής, η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διαπιστωθεί δυνατότητα διεξαγωγής της συνέντευξης μέσω τηλεδιάσκεψης, από σημείο που θα είναι εφικτό πιστοποιηθεί η ταυτότητά των ενδιαφερόμενων (τοπικό γραφείο Μ.Κ.Ο., κ.ά. ). Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ο κάθε υποψήφιος θα λάβει σχετική ενημέρωση.
 • Έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Αραβικής Γλώσσας ή της Φαρσί ή της διαλέκτου Ντάρι (Δεν αποκλείονται όσοι μιλούν μόνο την Αραβική Γλώσσα ή της Φαρσί ή της διαλέκτου Ντάρι, ωστόσο θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας).
 • • Έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα έτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη χώρα τους.

Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες/οι που πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

 1. Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] το συνημμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους εμπειρία.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου. Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί αποκλειστικά από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους.
 2. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποστείλουν μαζί με το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, τα αντίγραφα των πτυχίων τους, ή αποδεικτικά παρακολούθησης σπουδών ή φωτογραφίες των αποδεικτικών και πτυχίων (εφόσον διαθέτουν) καθώς και αντίγραφο της κάρτας ασύλου
 3. Τελευταία μέρα υποβολής των ανωτέρω ορίζεται η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.
 4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα λάβει χώρα η διαδικασία της συνέντευξης στην Αθήνα κατά το διάστημα 15 έως 19 Οκτωβρίου 2018. Η ομάδα συντονισμού του κύκλου συνεντεύξεων EQPR θα επικοινωνήσει με την/τον κάθε ενδιαφερόμενη/ο, για τη γνωστοποίηση της ώρας και τον τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης.
 5. Μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, το European Qualifications Passport for Refugees θα αποσταλεί σε όσους υποψηφίους διαπιστωθεί ότι διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα, το οποίο προς το παρόν δεν παρέχει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε εργασία.

 Συνημμένα θα βρείτε:

 • •Το ερωτηματολόγιο στην Αγγλική Γλώσσα το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους (σε μορφή αρχείου Word και pdf), καθώς και η μετάφρασή του στην Αραβική Γλώσσα. 
 • • Ενημερωτικό φυλλάδιο στην Αγγλική και την Αραβική Γλώσσα.

 Assessment session for the European Qualifications Passport for Refugees” 

The first assessment session of the European Qualifications Passport for Refugees, for the years 2018-2020, will take place in Athens from 15 to 19 October 2018. Based on the Council of Europe Lisbon Recognition Convention project, it is a specially developed assessment scheme for refugees, even for those who cannot fully document their qualifications. It is carried out by the Council of Europe and partners including the Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs, the Italian Ministry of Education, Universities and Research, the Conference of University Rectors of Italy and qualification recognition centers in Armenia, Canada, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway and the UK.

The European Qualifications Passport for Refugees is a document providing an assessment of the higher education qualifications based on available documentation and a structured interview. It also presents information on the applicant’s work experience and language proficiency. The document provides reliable information for integration and progression towards employment and admission to further studies.

 1. Conditions of participation
 • · All applicants must be asylum seekers in Greece or must have been granted asylum in Greece.
 • · All applicants must currently reside within the territory of Greece. For refugees residing outside the region of Attica, an interview will be held by means of teleconference, only in cases that the teleconference can be carried out in a place where the identity and status of the applicant can be adequately substantiated (Local NGO office etc.). After the submission of their application, candidates will be contacted in this respect.
 • · Fluent command of English, Arabic, Farsi or Dari is desirable (priority will be given to applicants who have a good knowledge of English language).
 • · All applicants must have been accepted by an establishment of higher education and have concluded at least one year of university studies.
 1. Participation Process

All applicants must follow the steps listed below: 

 1. Fill in the questionnaire and send it to [email protected]. The questionnaire should be fully answered in English. On the basis of the principle of personal data protection, the questionnaire should be filled in exclusively by the interested person.
 1. Attach any available documentation (for example, a degree certificate, transcript of records, graduation diploma, student ID, thesis, research work or CV), and a copy of the asylum card to the email.
 2. Deadline for the submission of applications is October 5th 2018.
 3. Candidates will be invited to attend an interview that will take between 45 minutes to one hour, after which a decision will be made on whether or not the EQPR can be issued. After the submission of applications, all candidates will be informed by email about the date, time and place of the interview.

Interviews will take place from 15 to 19 October 2018 in Athens.

 1. In case of a positive decision, the European Qualifications Passport for Refugees will be issued within a few days after the end of the assessment session.

The European Qualifications Passport for Refugees does not replace official documents, nor gives access to Tertiary Education.

 Attached you will find:

 • The Questionnaire to be filled in by the candidates (in word and pdf format) in English and Arabic language.
  • The information leaflet in English and Arabic.

Το ερωτηματολόγιο στην Αγγλική Γλώσσα το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους σε μορφή doc

Το ερωτηματολόγιο στην Αραβική Γλώσσα σε μορφή doc

Το φυλλάδιο για τους πρόσφυγες στην Αγγλική Γλώσσα σε μορφή pdf 

Το φυλλάδιο για τους πρόσφυγες στην Αραβική Γλώσσα σε μορφή pdf 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας