05-07-18 Δήλωση του Γ.Γ του Υπουργείου Γ. Αγγελόπουλου για την παραίτηση του κ. Γ. Νικολάου από το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού́ Έργου

24 04 18agg 400px

05-07-18 Δήλωση του Γ.Γ του Υπουργείου Γ. Αγγελόπουλου για την παραίτηση του κ. Γ. Νικολάου από το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού́ Έργου

Με αφορμή την επιστολή παραίτησης του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Νικολάου από το Συμβούλιο Επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού́ Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γιώργος Αγγελόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με έκπληξη διαβάσαμε τις αιτιάσεις που διατύπωσε ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Νικολάου στην επιστολή παραίτησης του από το Συμβούλιο Επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού́ Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Οι αιτιάσεις αυτές είναι παντελώς αβάσιμες. Η τοποθέτηση του κ. Νικολάου ως αναπληρωματικού και όχι τακτικού μέλους του εν λόγω συμβουλίου προέκυψε από συγκεκριμένους θεσμικούς περιορισμούς. Τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Για την ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα Περιφερειακά Συμβούλια επιλογής επτά (7) μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων 3 καθηγήτριες και 4 καθηγητές. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4547/2018, ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών εξαιρουμένων των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών. Προκειμένου να υλοποιηθεί η υποχρεωτική τήρηση της ποσόστωσης του φύλου ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι στο Δεύτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν ως τακτικά μέλη εξ ορισμού και εκ του θεσμικού τους ρόλου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας τρεις καθηγητές (Περιφερειακός Διευθυντής, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας και Διευθυντής Σχολείου). Άρα, προκειμένου να επιτευχθεί ο νομικός περιορισμός της ποσόστωσης του φύλου, έπρεπε να επιλεγούν δύο καθηγήτριες μέλη ΔΕΠ ως τακτικά μέλη.

Μας προκαλεί έκπληξη ότι μας εγκαλούν για την τήρηση του νόμου». 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας