ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

[πατήστε εδώ]

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικών με τη δυνατότητα ένταξης υποψηφίων:
Α) πολυτέκνων που είναι αλλοδαποί και δεν έχουν πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ
Β) πολύτεκνων Ελλήνων που λόγω υπέρβασης ηλικιακού ορίου του πρώτου τους τέκνου ή για κάποιον άλλο λόγο δεν έχουν πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ
σε ειδική περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει υποβάλει σχετικό ερώτημα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απάντησης μπορείτε να παραλαμβάνετε και να πρωτοκολλείτε τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων χωρίς όμως να προχωρείτε σε ηλεκτρονική καταχώριση της ειδικής περίπτωσης.
Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, η διαδικασία για την απόκτηση του κωδικού ασφαλείας αλλά και την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση, θα διακοπεί προσωρινά στις 18-5-2012 λόγω της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά από την Τετάρτη 6 Ιουνίου ως και την Παρασκευή 22 Ιουνίου