Προκήρυξη εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος – Μάιος 2012

  1. N.1225/1981, (ΦΕΚ 340/α/31.12.1981) “Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών”
  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΔ5/4/339, (ΦΕΚ 713/Β/5.10.1984) “Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισοτίμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού”
  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ16γ/1049/1/507/Γ΄(ΦΕΚ 1910/Β/23.12.2004)“Τροποποίηση της αριθμ. ΕΔ5/4/339/14.9.1984 απόφασης”