Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση»

Β49Ψ9-ΖΘΜ
Τροποποίηση των άρθρων 7 των µε αριθµ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 391) και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση» (ΦΕΚ.Β΄ 493), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της µε αριθ.Φ.253/67430 /Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α.

fek_2006_391b.pdf

fek_2009_493b.pdf

fek_2011_1307b.pdf