Οι σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ο τρόπος εξέτασης των ειδικών μαθημάτων.

fek_2002_1538b.pdf

fek_2009_493b.pdf
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/ 128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης