Λογισμικό για ΠΕ02 (Φιλόλογοι)

Λογισμικό για  ΠΕ02

Όνοµα λογισµικού  /  Γνωστικό αντικείµενο

Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA   / Ιστορία

∆ηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα     /Αρχαία Ελληνικά

Γλώσσα η Ελληνική: Οι περιπέτειες των λέξεων    /Γλωσσσική ∆ιδασκαλία

Ιστορία Γυµνασίου   / Ιστορία

Μυκηναϊκός Πολιτισµός (Αβάκιο)    /Ιστορία

∆ΙΑΛΟΓΟΣ    /Φιλοσοφία

Κασταλία    /Κοινωνιολογία, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή

ΘΥΜΗΣΙΣ   / Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία
Σώµατα Κειµένων – Λεξικά, διαθέσιµα µέσω διαδικτύου

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Λεξικά και Σώµατα Κειµένων).    Νέα ελληνική γλώσσα    http://www.greek-language.gr/

Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου    Νέα ελληνική γλώσσα    http://www.ilsp.gr

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Λεξικά και Σώµατα Κειµένων).    Αρχαία Ελληνικά    http://www.greek-language.gr/

Περσέας    Αρχαία Ελληνικά    http://www.perseus.tufts.edu/