Λογισμικό για Μαθηματικούς

Όνοµα λογισµικού    /Γνωστικό αντικείµενο

Cabri Geometry II ή The Geometer’s Sketchpad   / Γεωµετρία, Άλγεβρα, Τριγωνοµετρία

Function Probe    /Μαθηµατικά, Φυσική

Modellus    /Φυσική, Μαθηµατικά, Βιολογία, Οικονοµία

Χελωνόκοσµος (Αβάκιο)    /Μαθηµατικά (Γλώσσα Logo)

Ταξινοµούµε (Αβάκιο)    /∆ιαχείριση δεδοµένων

Comments are closed.