Λογισμικό για ΠΕ04

1.INTERACTIVE PHYSICS
2.MODELLUS
3.ΓΑΙΑ ΙΙ
4.Σ.Ε.Π.
5.ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι & ΙΙ [4]
6.ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
7.Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.
8.ChemModels
9.ΧΗΜΕΙΑ [5]
10.IrYdium Chemistry Lab
11.ChemCalc
12.ΦΥΣΙΚΗ Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ [6]
13.ΧΗΜΕΙΑ Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ [6]
14.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΥΜ/ΣΙΟΥ [6]
15.ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ [6]
16.ΕΓΚ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
17.ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ (MBL) [7]
18.CD ROM ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ -SYSTEMA TECHNOLOGIES
19.Cruiser
20.Image J

[4]Πρόκειται για το λογισµικό της Γενναδείου Σχολής
[5]Πρόκειται για το λογισµικό που δηµιουργήθηκε από την εταιρία Αθανάσιος Α. Καστανιώτης ΑΕΒΕ∆Ε στα πλαίσια του προγράµµατος «ΕΛΠΗΝΩΡ».
[6]Πρόκειται για τα πολυµεσικά περιβάλλοντα των CD του ΠΙ που συνοδεύουν τα νέα σχολικά βιβλία του Γυµνασίου ως υποστηρικτικό διδακτικό υλικό. [http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio/ ]
[7]Πρόκειται για το λογισµικό «DBLAB 3.2» που συνοδεύει τις συγχρονικές διατάξεις των εργαστηρίων ΦΕ.