28-11-16 Σύσταση Επιτροπής Ψηφιακής Πολιτικής

digital commitee

28-11-16 Σύσταση Επιτροπής Ψηφιακής Πολιτικής

Η Επιτροπή Ψηφιακής Πολιτικής συνεδρίασε σήμερα στο υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρουσία του Γ. Γραμματέα Γιάννη Παντή, Η Επιτροπή έχει σκοπό να επεξεργάζεται  θέματα ψηφιακής πολιτικής, σε συνεργασία και με τις Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τους εποπτευόμενους φορείς του, καθώς και τους φορείς του Δημοσίου ή και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η επιτροπή θα ειγηγείται στον Γ. Γραμματέα του υπουργείου.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

1. Μοναχολιάς Ηλίας, Ειδικός Συνεργάτης Γραφείου Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

2. Καρούνος Θεόδωρος, Συνεργάτης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. Μαρούγκα Καλομοίρα, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

4. Διονυσοπούλου Παναγιώτα, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

5. Μάλλιος Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

6. Κατωπόδης Ιωάννης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

7. Βαλιάντζας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

8. Ζήβελδης Απόστολος (ΙΕΠ),

9. Ρουσσάκης Ιωάννης ( ΙΕΠ),

10. Μεράκος Λάζαρος (GUnet),

11. Μπόλης Σπυρίδων ( GUnet),

12. Αναγνωστόπουλος Απόστολος ( ΕΕΛΛΑΚ),

13. Σταμέλος Ιωάννης, ( ΕΕΛΛΑΚ),

14. Κακλαμάνης Χρήστος (ΙΤΥΕ Διόφαντος),

15. Ζαγούρας Χαράλαμπος ( ΙΤΥΕ Διόφαντος),

16. Γραμματικός Κωνσταντίνος (ΕΔΕΤ),

17. Τσανάκας Παναγιώτης ( ΕΔΕΤ),

18. Γλάρος Νικόλαος, (ΑΘΗΝΑ),

19. Ιωαννίδης Ιωάννης (ΑΘΗΝΑ),

20. Τζιμόπουλος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός.

Ακόμη, συστάθηκε Εκτελεστική Επιτροπή Ψηφιακής  Επιτροπής  με έργο το συντονισμό και την επίβλεψη της λειτουργίας της Επιτροπής Ψηφιακής Πολιτικής.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας