23-11-16 Παρακολούθηση και συντονισμός της εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

likio2 400px

23-11-16 Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά

Για το συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2017, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 141966/Δ2/05-09-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2894) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και με την με αρ. πρωτ. 141964/Δ2/05-09-2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2893) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Για το λόγο αυτό, οι Διευθυντές των Λυκείων καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των Λυκείων ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τον Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο.
Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Oι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο (1).
1. Συγκρότηση και έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης
Σε κάθε Διεύθυνση συγκροτείται από τον Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης, που αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα) και από τους Σχολικούς Συμβούλους που εδρεύουν στο νομό για τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, καθώς και τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ που έχει την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.
Χρέη προέδρου της επιτροπής θα ασκεί ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος ορίζει και τον Γραμματέα της επιτροπής.
Έργο της επιτροπής είναι να ελέγχει την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες και να επιλύει τα προβλήματα που τυχόν επισημαίνονται από τους Διευθυντές των Λυκείων.
2. Συμπλήρωση και αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των Λυκείων προς τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Οι Διευθυντές των Λυκείων θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης (για την ομάδα συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο τον πίνακα (1) με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:
α) μέχρι και 14-12-2016,
β) μέχρι και 26-01-2017,
γ) μέχρι και 24-02-2017,
δ) μέχρι και 30-03-2017 και
ε) μέχρι και 08-05-2017
Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία του πίνακα, ακόμα και εάν κάποιοι μαθητές τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.
Η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω και οι σχολικές μονάδες αποστέλλουν τον πίνακα 1 ΜΟΝΟ στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων να μεριμνήσουν ώστε στην τελευταία παρακολούθηση (08-05-2017) και εφόσον η εξεταστέα – διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, να αναγράφεται στον πίνακα 1 η λέξη ΤΕΛΟΣ και όχι οι σελίδες του βιβλίου.
3. Συμπλήρωση συγκεντρωτικού πίνακα από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Ο συγκεντρωτικός πίνακας θα συμπληρώνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και θα
υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το αργότερο τρεις (03) ημέρες μετά από τη συγκέντρωση των στοιχείων από τη Διεύθυνση. Η συγκέντρωση και η αποστολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
4. Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να συνυποβάλλει – μαζί με την αποστολή του συγκεντρωτικού πίνακα – εισηγητική έκθεση για την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης (καταγραφή των σχολείων, στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης, αιτίες καθυστέρησης, καθώς και ενέργειες, στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και για την ολοκλήρωση της ύλης)
5. Συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων – Τήρηση των χρονικών προθεσμιών
Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των συμπληρωμένων πινάκων από όλα τα Γενικά Λύκεια στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης, τα στοιχεία (συγκεντρωτικός πίνακας και εισηγητική έκθεση) θα αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α΄) μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected].
Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή παρακολούθησης είναι υπεύθυνη να ελέγχει, ώστε ο συγκεντρωτικός πίνακας να συμπληρώνεται ορθώς και να αποστέλλεται χωρίς ελλείψεις και ασάφειες.
Παρακαλούνται: οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης να μεριμνούν για την πιστή τήρηση των ημερομηνιών αποστολής των στοιχείων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να παρακολουθούν, να συντονίζουν, να ελέγχουν και να εποπτεύουν το έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας