21-11-16 Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ

4o gymnasio charilaou thes

21-11-16 Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Α. Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. Φ. 361.22/104/181441/Ε3/11-11-2015 ( Β΄ 2463 ) Υπουργικής Απόφασης, η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων των συμβουλίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότησή τους, με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν.4342/2015 ( Α΄143 ).

Για τον σκοπό αυτό και όσον αφορά στους αναπληρωτές των προέδρων των εν λόγω συμβουλίων, καθώς και στα μέλη των παρ. 2β και 3β της ανωτέρω διάταξης θα πρέπει να απευθύνετε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις των παρ 2 και 3 του ανωτέρω άρθρου και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των προαναφερομένων συμβουλίων, να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών που θα προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη σύνθεση των συμβουλίων έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εκτός όσων έχουν ορισθεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω συμβουλίων όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν.4327/2015 ( Α΄50 ).

Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωσή τους, τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (άρθρο 42 παρ. 2 και 3 του ν.4342/2015   ( Α΄143 ),και την άμεση αποστολή τους στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση.

Επισημαίνουμε ότι: α) Ως πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχεία β΄ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ανωτέρω νόμου τακτικά μέλη και β) Σε περίπτωση που η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή, χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.

 Β. Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. Φ. 361.22/104/181441/Ε3/11-11-2015 ( Β΄ 2463 ) Υπουργικής Απόφασης, η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων των συμβουλίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας τις προτάσεις σας για τη συγκρότηση των εν λόγω συμβουλίων με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 10 παρ. 1 και 2 του Π.Δ.1/2003 ( Α΄ 1), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του ν. 4283/2014 (Α΄189).

 Γ. Θητεία

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. Φ. 361.22/104/181441/Ε3/11-11-2015 ( Β΄ 2463 ) Υπουργικής Απόφασης, η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων των συμβουλίων είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

 Δ. Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4351/2016        ( Α΄ 164 ) η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας τις προτάσεις σας για τη συγκρότηση των εν λόγω συμβουλίων με τη σύνθεση που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις.

 Ε. Ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( Α΄196 ) , σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1).Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Σύμφωνα με την αριθμ. 259/2004 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. το ποσοστό του 1/3 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 θα υπολογιστεί τόσο επί του συνόλου του αριθμού των τακτικών μελών των Συμβουλίων όσο και επί του συνόλου του αριθμού των αναπληρωματικών μελών αυτών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: κατά τη συγκρότηση των Συμβουλίων τηρούνται κατά προτεραιότητα οι νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό μελών και στη συνέχεια, εφόσον είναι δυνατό, τηρείται η ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας