18-11-16 Ολιγομελή τμήματα Δ/θμιας Εκπαίδευσης

taksi

18-11-16 Ολιγομελή τμήματα Δ/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων, σας ενημερώνουμε ότι η έγκριση της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων έχει ολοκληρωθεί με την έκδοση των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων:
1. Υπ΄ αρ. πρωτ. 174432/Δ2/19-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΡ714653ΠΣ-0ΑΝ) Υ.Α. με θέμα «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού»
2. Υπ. αρ. πρωτ. Φ12/159571/Δ4/28-09-2016 (ΑΔΑ: 7Α1Κ4653ΠΣ-4ΘΞ) και Φ12/172443/Δ4/17-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΖΘ4653ΠΣ-ΗΓΡ) Υ.Α. με θέμα: «Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2016-2017 της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.»
καθώς και των αντίστοιχων αποφάσεων των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Tο σχετικό PDF


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας