02-11-16 Ο Νίκος Φίλης για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεδομένων για τους μαθητές με αναπηρία

02 11 16 mitroo1

02-11-16 Ο Νίκος Φίλης για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεδομένων για τους μαθητές με αναπηρία

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ολοκληρώσει το έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή, το Μητρώο ΑμεΑ (ΜΑμεΑ) είναι ένα ειδικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με τη μορφή βάσης δεδομένων, στο οποίο καταχωρίζονται με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς.

 

Σε επίπεδο σχολείου, κύριος στόχος του είναι η συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των δράσεων Ε.Α.Ε.(Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Επίσης η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των μαθητών και όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων Ε.Α.Ε. και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

 

Σε επίπεδο μαθητών, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και την ενημέρωση και αποτίμηση της σχολικής επίδοσης από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).

 

Το μητρώο ΑμεΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 87370/30-05-2016 Υ.Α., λειτούργησε πιλοτικά (από 30-05-2016 έως τις 30-06-2016), με στόχο την αναβάθμιση της ασφαλούς λειτουργίας, τη βελτίωση των διαδικασιών και την εκτίμηση των προβλημάτων της εφαρμογής πριν τη γενικευμένη εφαρμογή του στο αμέσως επόμενο διάστημα.

 

Ακολουθεί αναλυτικά η απάντηση του Νίκου Φίλη στην ερώτηση με θέμα «Εκτός εκπαιδευτικού συστήματος τα παιδιά με αναπηρία;» που κατέθεσαν οι βουλευτές Ιάσονας Φωτήλας, Αικατερίνη Μάρκου,Γρηγόρης Ψαριανός:

           Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ολοκληρώσει το έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία».

         Το Μητρώο ΑμεΑ (ΜΑμεΑ) είναι ένα ειδικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με τη μορφή βάσης δεδομένων, στο οποίο καταχωρίζονται με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς.

   Σε επίπεδο σχολείου, κύριος στόχος του είναι η συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των δράσεων Ε.Α.Ε.(Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Επίσης η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των μαθητών και όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων Ε.Α.Ε. και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

       Σε επίπεδο μαθητών, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και την ενημέρωση και αποτίμηση της σχολικής επίδοσης από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).

       Το μητρώο ΑμεΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 87370/30-05-2016 Υ.Α., λειτούργησε πιλοτικά (από 30-05-2016 έως τις 30-06-2016), με στόχο την αναβάθμιση της ασφαλούς λειτουργίας, τη βελτίωση των διαδικασιών και την εκτίμηση των προβλημάτων της εφαρμογής πριν τη γενικευμένη εφαρμογή του στο αμέσως επόμενο διάστημα.

       Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης των αποτελεσμάτων που προήλθαν από την πιλοτική λειτουργία. Επομένως λόγω του περιορισμένου αριθμού του δείγματος δεν έχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία μέσω του ΜΑμεΑ, αναφορικά με την σχολική διαρροή.

       Σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών με αναπηρία από και προς το σχολείο, η Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄), έχει αρμοδιότητα να στελεχώνει με οδηγούς και συνοδούς αυτά τα σχολικά λεωφορεία που αποτελούν ιδιοκτησία Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) βάσει άδειας κυκλοφορίας τους, προκειμένου οι μαθητές που φοιτούν σε αυτές να μεταφέρονται από τις οικίες τους στις σχολικές τους μονάδες και αντιστρόφως. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία ανέρχονται στις 23 ανά την επικράτεια. Πέραν της παραπάνω διαδικασίας η Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα σε σχέση με τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν είτε σε άλλες ΣΜΕΑΕ της χώρας πέραν των προαναφερθέντων, είτε σε άλλες Σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, « Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που έχουν κατανεμηθεί στις ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν σχολικά λεωφορεία γίνεται από τις οικείες σχολικές επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτό από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης, έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αιτήματα επιχορήγησης από τις κάτωθι Σχολικές Επιτροπές :

  • Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης
  • Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
  • Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου
  • Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης και
  • Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου

Από τις παραπάνω Επιτροπές έχει ήδη επιχορηγηθεί η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης με το ποσό των 35.000,00 €, ποσό 10.500 € που αφορά στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Βόλου έχει διαβιβαστεί στην ΥΔΕ για ενταλματοποίηση, για τη Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηλιούπολης εκκρεμεί η από πλευρά της αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών, το αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, ενώ η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ιλίου έχει υπόλοιπο επιχορηγήσεων προηγούμενων ετών .

Με το άρθρο 7 του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/26-10-2012) προστέθηκε στην παρ. Η΄ του Κεφ. ΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α΄) εδάφιο 21, η ισχύς του οποίου άρχισε από 01/07/2013. Σύμφωνα με το εδάφιο 21, οι Διοικητικές Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι διατάξεις που διέπουν τους όρους και τους κανόνες της μεταφοράς καθορίστηκαν με την αριθ.: 24001/14-06-2013 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449, τ.Β΄/14-06-2013), όπως τροποποιήθηκε από την αρ.32807/01-09-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 235/τ.Β΄/05-09-2014) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 24001/11-06-2013 κοινής υπουργικής απόφασης» και την αρ. 31636/09-09-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1931/τ.Β΄/09-09-2015) και ισχύει.

Αναφορικά με τη βελτιστοποίηση των σχολικών μονάδων, σας ενημερώνουμε πως η κτιριακή υποδομή των μονάδων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης άπτεται της αρμοδιότητας των δήμων σύμφωνα με το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α΄ 7-6-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, Κεφάλαιο ΣΤ και άρθρο 94 παράγρ.4, περίπτ.14, 15 και 16, τα ζητήματα σχολικής στέγης μεταβιβάζονται ως αρμοδιότητα στους Δήμους της χώρας,

Συγκεκριμένα:… «14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.»

«15. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων.»

«16. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.»

   Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΣ/172/7-10-2016 της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο αρμόδιος φορέας της ως άνω Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ενταγμένο έργο στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑ Ε544 με τα εξής στοιχεία :

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2016ΣΕ54400000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1.500.000,00 400.000,00 0,00 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 

   Επιπλέον, ανάλογες δράσεις που αφορούν στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων των δομών εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΕ.Θ., υλοποιεί και η Εταιρία ‘‘Κτιριακές Υποδομές Α.Ε’’ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα, στο πλαίσιο του άρθρου 132 Ν.4199/2013,(ΦΕΚ 216/Α). Συνακόλουθα, το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης διαβιβάζεται στο προαναφερόμενο Υπουργείο.

      Όσον αφορά στις κτηριακές υποδομές των εκπαιδευτικών μονάδων, σημειώνεται ότι ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο κτηριολογικό πρόγραμμα. Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181/Α’) και ισχύουν για την ΟΣΚ Α.Ε. (πλέον «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.») και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (πλέον Δήμους) όλης της χώρας (αρ. 18 του Ν.3467/2006, ΦΕΚ 128/Α’).

       Η μέριμνα για τη σχολική στέγη για έργα συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης υφιστάμενων διδακτηρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε διαμορφώσεις και παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κτήρια (ανελκυστήρες, ράμπες, χώροι υγιεινής εξειδικευμένων προδιαγραφών, εξοπλισμός σήμανσης, κ.ο.κ.), εμπίπτει στον τομέα ευθύνης των Δήμων (άρθρο 5 του Ν.1894/1990, ΦΕΚ 110/Α’, άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ’ του Ν.3463/2006).

       Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την έκδοση άδειας δόμησης (άρθρο 3 παρ. 2 του ν.4030/2011) απαιτείται η εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ. Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται για κάθε έργο ανέγερσης νέας υποδομής, πλην χρήσης κατοικίας, καθώς και για κάθε επέμβαση σε υφιστάμενο κτήριο, με στόχο την εξασφάλιση της αυτόνομης ασφαλούς προσπέλασης και εξυπηρέτησης ΑμεΑ. Κατά προτεραιότητα λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (άρθρο 26 του ν.4067/2012), του Κτηριοδομικού Κανονισμού (Υ.Α. 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ’), Πυροπροστασίας και της Υ.Α. 52487/2002 (ΦΕΚ 18/Β΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια» και επικουρικά οι οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του (πρώην) ΥΠΕΧΩΔΕ. Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων προσβασιμότητας σε υφιστάμενα κτήρια τίθεται μέχρι το 2020.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας