02-11-16 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

 02 11 16 prosfiges

02-11-16 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εκπαίδευση των προσφύγων που αντικαθιστά αυτήν του Σεπτεμβρίου. Στη νέα απόφαση υπάρχουν τροποποιήσεις, όπως αυτές που αφορούν τη λειτουργία των ΔΥΕΠ, για τις οποίες προβλέπεται, για καθέ μια εξ αυτών, ο ορισμός τριμελούς ομάδας , ως υπεύθυνης για την έναρξη και την ομαλοποίηση της λειτουργίας των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων.

Στην απόφαση που αντικαθίσταται αναφέρονταν στο άρθρο 6:

1. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού λειτουργίας των ΔΥΕΠ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
2. Το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3848/2010 εφαρμόζεται και στην περίπτωση των ΔΥΕΠ

Στη νέα απόφαση έχουμε αναλυτικ τα εξής:

1. Η λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των τυπικών νόμων και των κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, για την λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι ακόλουθες παράγραφοι:


2. Οι οικείοι διευθυντές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέραν των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους, είναι υπεύθυνοι για:


α) Την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Δ.Υ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τμημάτων, στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.


β) Τη συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π., τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), τους Προϊστάμενους Εκπαιδευτικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., τους Διευθυντές ή/και τους Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων καθώς και εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων σχολείων, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ομαλή λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.


γ) Τον ορισμό τριμελούς ομάδας εκ των ανωτέρω, ως υπεύθυνη για την έναρξη και ομαλοποίηση της λειτουργίας εκάστης Δ.Υ.Ε.Π., κατόπιν σύμφωνης γνώμης τους.


δ) Την έκδοση πριν από την έναρξη λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία θα καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της οικείας Διεύθυνσης εκπαίδευσης να υποβάλουν σχετική αίτηση για:

α) την επιλογή υπεύθυνου εκπαιδευτικού για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 6 της παρούσας, β) τη διάθεση εκπαιδευτικών προς συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στις οικείες Δ.Υ.Ε.Π., εφόσον δεν προκαλείται από τη διάθεση αυτή λειτουργικό κενό.


ε) Την έκδοση των αποφάσεων ορισμού ενός (1) μόνιμου εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου λειτουργίας σε εκάστη Δ.Υ.Ε.Π. καθώς και της διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Το αρμόδιο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπ’όψιν του και συνεκτιμά τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας.


3. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους, είναι υπεύθυνοι για:


α) Τη συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.


β) Την παροχή ενημέρωσης προς τον Διευθυντή εκπαίδευσης σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σχολείου στην τριμελή ομάδα υποστήριξης της λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.

 

γ) Την παροχή ενημέρωσης προς τον Διευθυντή εκπαίδευσης σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στην οικεία Δ.Υ.Ε.Π.


δ) Την υλικοτεχνική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και των δραστηριοτήτων των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεννόηση με τις αρμόδιες σχολικές επιτροπές.


ε) Το συντονισμό των ενεργειών των δημοτικών υπηρεσιών και εν γένει των αρμόδιων οργάνων των Δήμων, ώστε να εξασφαλίζεται η φύλαξη και η καθαριότητα των σχολικών χώρων.


στ) Την κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων της Δ.Υ.Ε.Π. προκειμένου να την υποβάλλουν, όταν κληθούν, στα αρμόδια όργανα. Προς τούτο ζητούν εισήγηση, για τις υλικοτεχνικές ανάγκες, από τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.


ζ) Την παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων προς τους Σ.Ε.Π. και τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π., που θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.


η) Την παραλαβή από τους υπεύθυνους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων των καταστάσεων των στοιχείων των μαθητών που φοιτούν στη Δ.Υ.Ε.Π. και την εγγραφή των μαθητών στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.


θ) Την τήρηση παρουσιολογίου των διδασκόντων εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.


ι) Την έγκριση των αδειών των διδασκόντων εκπαιδευτικών στη Δ.Υ.Ε.Π.


ια) Την κοινοποίηση αντιγράφου του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων που αφορά σε θέματα λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π.:
i) στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ii) στον Σχολικό Σύμβουλο που έχει την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π., και
iii) στον Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων.
ιβ) Την επισύναψη του αντιγράφου του ανωτέρω πρακτικού στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και την ανάρτηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας και του πίνακα εφημέριων της Δ.Υ.Ε.Π. σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
ιγ) Την υπογραφή κάθε προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία πράξης καθώς και κάθε απαραίτητου για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. εγγράφου.
ιδ) Την ενημέρωση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της Δ.Υ.Ε.Π. της παρ.5, για τις ιδιαιτερότητες των χώρων και για τα σημεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και την παράδοση των κλειδιών σε αυτόν.


4. Η υπεύθυνη τριμελής ομάδα λειτουργίας εκάστης Δ.Υ.Ε.Π. είναι αρμόδια για:


α) Τον ειδικότερο καθορισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων που θα χρησιμοποιούνται για την καθημερινή λειτουργία και τις εν γένει δραστηριότητες των Δ.Υ.Ε.Π. Για τον καθορισμό αυτόν τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αν αυτοί δεν αποτελούν μέλη της. Σε κάθε περίπτωση οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τα μέλη της ομάδας για τις ιδιαιτερότητες των χώρων,
επισημαίνουν τα σημεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής.


β) Την εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σκοπό την επίλυση και διαχείριση όποιων τυχόν ιδιαίτερων θεμάτων προκύψουν, γεγονός που προϋποθέτει τη φυσική παρουσία μελών της στη Δ.Υ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, τουλάχιστον μέχρι τον ορισμό υπεύθυνου εκπαιδευτικού της Δ.Υ.Ε.Π. (πλήρους ωραρίου ή προσωρινώς οριζόμενου ανά ημέρα), σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και την ομαλοποίηση της λειτουργίας της.


5. α) Ένας (1) εκ των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την Δ.Υ.Ε.Π. απασχολείται σε αυτήν με πλήρες ωράριο και αποτελεί τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας της. Ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός εκ των υπηρετούντων στην Δ.Υ.Ε.Π. δυνάμει του άρθρου 8 της παρούσας, κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ή κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων, αντιστοίχως ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου, προσλαμβάνεται στην Δ.Υ.Ε.Π. αναπληρωτής εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ή
κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων. Στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό δεν χορηγείται επίδομα.


Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., πέραν του προβλεπομένου διδακτικού ωραρίου του αντικειμένου του κλάδου του, ασκεί διδακτικά καθήκοντα καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., ως εξής:


αα) Παρέχει διδακτικό έργο από κοινού συνεκπαίδευσης/συνδιδασκαλίας με τον κατά περίπτωση διδάσκοντα το μάθημα ή ταυτόχρονης παροχής διδασκαλίας σε υποομάδες μαθητών, προκειμένου να ικανοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, κατόπιν σχετικής καθοδήγησης από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης.


ββ) Πέραν της εκπλήρωσης των διδακτικών του καθηκόντων και έως την συμπλήρωση του υποχρεωτικού
του ωραρίου προσέρχεται στο σχολείο μία (1) ώρα πριν από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π, που λογίζεται
ως διδακτική ώρα, για προετοιμασία που σχετίζεται με τα καθήκοντα του, όπως περιγράφονται κατωτέρω.


Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, πέραν των ανωτέρω διδακτικών καθηκόντων του, είναι αρμόδιος για:
i) Την ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής «myschool» με τα στοιχεία λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., όπως η καταχώριση των απουσιών των μαθητών, η ενημέρωση των λειτουργούντων τμημάτων και των αναθέσεων των εκπαιδευτικών, κ.α. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το Διευθυντή του Σχολείου, προκειμένου να του χορηγηθούν οι σχετικοί κωδικοί.
ii) Τη συμπλήρωση του βιβλίου σχολικής ζωής της Δ.Υ.Ε.Π.
iii) To ασφαλές κλείσιμο του σχολείου κατά την αποχώρηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

 

iv) Την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος.
v) Την τήρηση των κανόνων εφημερίας.
vi) Την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από τις σχολικές μονάδες (όπως η ασφαλής επιβίβαση/ αποβίβαση των μαθητών), σε συνεργασία με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της Δ.Υ.Ε.Π. και τους συνοδούς των μεταφορικών μέσων.
vii) Την οργάνωση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.α. εκδηλώσεων σε συνεργασία με το σχολείο που λειτουργεί η Δ.Υ.Ε.Π.


β) Η πρόσληψη ενός (1) αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ως υπεύθυνου, διενεργείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η τοποθέτηση των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών διενεργείται από τον οικείο Διευθυντή εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


γ) Έως τον ορισμό σε κάθε Δ.Υ.Ε.Π. ενός (1) υπεύθυνου εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ορίζεται προσωρινά με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ανά ημέρα ένας (1) υπεύθυνος εκ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των διδασκόντων εκπαιδευτικών στη Δ.Υ.Ε.Π..


δ) Όλοι οι εκπαιδευτικοί των Δ.Υ.Ε.Π., πλην των υπευθύνων λειτουργίας, διδάσκουν σε όμορες Δ.Υ.Ε.Π. έως τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. Εφόσον οι διδακτικές ανάγκες του αντικειμένου του κλάδου τους καλύπτονται στις όμορες Δ.Υ.Ε.Π., συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σύμφωνα με την υποπερ. αα’ της περ.α’ της παρούσας.


6. Ο Σύλλογος Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, είναι υπεύθυνος για την έκδοση αποφάσεων με τις οποίες ορίζονται:
α) Ο εκπαιδευτικός που θα φέρει προσωρινά την ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., ανά ημέρα, έως τον ορισμό σε κάθε Δ.Υ.Ε.Π. ενός (1) υπεύθυνου εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.


β) Ο πίνακας εφημερευόντων εκπαιδευτικών έκτων διδασκόντων εκπαιδευτικών στις Δ.Υ.Ε.Π.


7. Το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3848/2010 εφαρμόζεται και στην περίπτωση των Δ.Υ.Ε.Π

 

H απόφαση


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας