01-11-16 Βάση μετεγγραφής για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

melidepypost

01-11-16 Βάση μετεγγραφής για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το   Υπουργείο   Παιδείας,   Έρευνας   και   Θρησκευμάτων   ενημερώνει   τους ενδιαφερόμενους ότι, μετά τη διόρθωση του τεχνικού προβλήματος, η βάση μετεγγραφής για το Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΩΝ του ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΟΥ   ΜΑΚΈΔΟΝΙΑΣ διαμορφώνεται   στα πέντε   (5)   μόρια, με μόρια εισαγωγής Πανελλαδικών εξετάσεων 11712.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας