21-10-16 Συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης με το δημόσιο Φινλανδικό οργανισμό OMNIA

 industry 94448 960 720

21-10-16 Συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης με το δημόσιο Φινλανδικό οργανισμό OMNIA

Σε συνεργασία με το δημόσιο Φινλανδικό οργανισμό ΟΜΝΙΑ, που δραστηριοποιείται σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και η ΓΓΔΒΜ.

Η συνεργασία, που εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με στόχο α)την αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της ΕΕΚ, β) την αναβάθμιση του εργασιακού ρόλου της ΕΕΚ και γ) τη σύνδεση της ΕΕΚ με το συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, εστιάζει:

1. Στην ενδυνάμωση της σύνδεσης της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου διαλόγου με στόχο την εδραίωση μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αγοράς εργασίας και το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το έργο θα επικεντρωθεί στην περιφέρεια της Αττικής και πιο συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό κλάδο.

2. Στην ποιοτική αναβάθμιση της μαθητείας με στόχευση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις που θα προσφέρουν θέσεις μαθητείας και το σχεδιασμό νέων σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι της ΕΕΚ να αποκτούν ισχυρές γνωστικές βάσεις και να είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Ειδικότερα, το έργο θα εστιάσει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου διαλόγου με εργοδότες, κοινωνικούς εταίρους κ.α. στην περιφέρεια της Αττικής και πιο συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό κλάδο, με στόχο τον καθορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τις αλλαγές στον κλάδο και των σχετικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι η παρεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι κατάλληλη για τις ανάγκες της επαγγελματικής ζωής.

Το εν λόγω μέρος αποτελείται από 2 δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1: Προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) και του ρόλου τους στην περιφερειακή ΕΕΚ αποτελούμενη από τις παρακάτω υπο-δραστηριότητες:

– Διερευνητική αποστολή (συνεντεύξεις) μίας εβδομάδας για τον προσδιορισμό των σχετικών stakeholders του κλάδου και την επισκόπηση των υφιστάμενων διαδικασιών συνεργασίας.

– Ημερίδα εργασίας (κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι του κλάδου) με θέμα την ΕΕΚ και την περιφερειακή ανάπτυξης max 50 άτομα

– Ημερίδα εργασίας για τις Ελληνικές Αρχές με θέμα τη διάγνωση και πρόβλεψη των αναγκών, με στόχο την έκθεση των μηχανισμών σύνδεσης εκπαίδευσης και απασχόλησης σε ποιοτικό και ποσοτικό μοντέλο με αναφορά στις Φινλαδικές πρακτικές max 20 άτομα

Δραστηριότητα 2: Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ΕΕΚ και φορέων αγοράς εργασίας αποτελούμενη από τις παρακάτω υπο-δραστηριότητες:

– Διοργάνωση διαδοχικού 6ήμερου workshop (3χ2μέρες, max 20 άτομα) όπου θα παρουσιαστούν διάφορα μοντέλα Μάθησης με Βάση την Εργασία (ΜΒΕ) και θα επιλεχθεί ένα κατάλληλο για τον περιφέρεια/κλάδο κλπ. Επίσης θα συν-διαμορφωθεί ένα μοντέλο συνεργασίας κλάδου/ΕΕΚ, για να πιλοταριστεί στον κατασκευαστικό τομέα και επιλεγμένες εκπαιδευτικές μονάδες (ΕΠΑΛ και ΙΕΚ). Οι εμπειρογνώμονες που θα συμμετάσχουν στο workshop θα είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν τα σχετικά workshop στις επιλεγμένες εκπαιδευτικές δομές,

– Ανάπτυξη, υποστήριξη επιλεγμένων εκπαιδευτικών μονάδων στην εφαρμογή του πιλοτικού, ενδυνάμωση – ανάπτυξη ικανοτήτων επιλεγμένου προσωπικού των εκπαιδευτικών μονάδων στη συνεργασία με τις εταιρίες(διοργάνωση συζητήσεων με εταιρίας, εκπαίδευση στη διαχείριση μαθητειών κλπ. )

Η επιλογή των συμμετεχόντων για τα όλα τα σεμινάρια/ ημερίδες/ συνεντεύξεις θα γίνει από τις Ελληνικές Αρχές.

Επιπλέον το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

2.1 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: 12 μέρες, 20 άτομα. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης για company mentors για τη μαθητεία και γενικότερα τη μάθηση στο χώρο της εργασίας.

2.2 Διήμερο σεμινάριο (25 άτομα) για τα σχεδιασμό οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) + κατάστρωση κειμένου με οδηγίες για την ενσωμάτωσή τους τους σε Π.Σ.

2.3 Υποστήριξη ενός task force (μένει να δημιουργηθεί) για τον σχεδιασμό μοντέλου ανάπτυξης Π.Σ. με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.

3.1. Οδικός χάρτης για την εφαρμογή του ECVET, επίδειξη καλής πρακτικής, τριήμερο σεμινάριο για 40 άτομα.

3.2 Study visit στη Φινλανδία (10 άτομα), για την έρευνα μοντέλων επιχειρηματικής εκπαίδευσης/μάθησης και την εμπλοκή μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων στη μαθητεία.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας