14-10-16 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία

14 10 16 iliko

14-10-16 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία

Η Πράξη «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» μετά απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γ. Ιωαννίδη.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της είναι 1.566.160 ευρώ και στο πλαίσιο της προβλέπεται η ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού Υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κατά κύριο λόγο από την Γ’ έως και την ΣΤ’ Δημοτικού) για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, το εν λόγω υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές των Ειδικών σχολείων και των ΕΕΕΕΚ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από την υλοποίηση της πράξης είναι αυτές των μαθητών που παρουσιάζουν:

• Προβλήματα όρασης (τυφλοί,αμβλύωπες)

• Προβλήματα ακοής (κωφοί,βαρήκοοι)

• Κινητικά προβλήματα

• Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία

• Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

• Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης.

 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, στην οποία απευθύνεται και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία που θα το καθιστά πλήρως προσβάσιμο.Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που θα αφορά στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς και στην εκπαιδευτική πρακτική εν γένει.

 

Πιο συγκεκριμένα, η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές δράσεις:

• Επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση της πράξης.

• Αξιοποίηση εμπειρίας από την εκπαιδευτική χρήση του υπάρχοντος προσβάσιμου

Εκπαιδευτικού υλικού για την αποτελεσματική ανάπτυξη του νέου.

• Ανάπτυξη (προμήθεια ή/και παραγωγή) προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τις Γ-ΣΤ τάξεις Δημοτικού, για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Ανάπτυξη εργαλείων για την παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συντάσσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

• Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.

• Αξιολόγηση της πράξης.

 

espa1


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας