Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την εισαγωγή αποφοίτων Λυκείων σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΒΒ9-ΨΤΣ

o νόμος 4058/2012

οι παράγραφοι 5 και 6  του άρθρου 25:

5. Στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παρα-γράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3879/2010 (Α΄163), η φράση «από το σχολικό έτος 2011-2012» αντικα-θίσταται ως εξής: «από το σχολικό έτος 2012-2013».
6. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011(Α΄ 118) η φράση «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012» αντικαθίσταται ως εξής: «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014».