21-09-16 Στο νέο ΕΣΠΑ η πράξη "Ένταξη και εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων"

21 09 16 espa

21-09-16 Στο νέο ΕΣΠΑ  η πράξη “Ένταξη και εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων”

Στο νέο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ » του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου  Μάθηση» εντάχθηκε η πράξη “Ένταξη και εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων» μετά από απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργου Ιωαννίδη.

 

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) σε σύμπραξη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Το Ε.Κ.Π.Α. αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.487.350,00 €, ενώ το Α.Π.Θ. αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 512.650,00 €.

Αντικείμενο της πράξης είναι η ενίσχυση της επίδοσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης με γνώμονα τις πολιτισμικές και γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες και στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής, τη διασφάλιση της τακτικής φοίτησης ώστε να ενταχθούναρμονικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία.

Κύριοι στόχοι της δράσης αποτελούν:

-η αρμονική ένταξη των μουσουλμανόπαιδων στην εκπαίδευση και η αντίστοιχη πρόοδός τους

-η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των μουσουλμανοπαίδων και η διασφάλιση τακτικής φοίτησης ενισχύοντας τη γλωσσική και μαθησιακή τους επίδοση.

-η ευαισθητοποίηση των μουσουλμανόπαιδων για την αξία της εκπαίδευσης στη ζωή τους

-η άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας για τους μουσουλμανόπαιδες ώστε να εξαλειφθεί ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός τους

-ο κοινωνικός, πολιτισμικός και λειτουργικός γραμματισμός των μουσουλμανόπαιδων με στόχο την κοινωνική ένταξή τους.

Στο πλαίσιο της πράξης, προβλέπεται η ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε ενήλικες. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται στα Κέντρα Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΚΕΣΠΕΜ) και σε σχολικές μονάδες (εκτός σχολικού ωραρίου). Τα μαθήματα διδάσκουν επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, με παιδαγωγικές προσεγγίσεις κατάλληλες για την εκμάθηση της γλώσσας και με τη χρήση της τεχνολογίας.

 

Η απόφαση


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας