Η νομοθεσία για τις αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου, Λυκείου , ΕΠΑΛ ,ΕΠΑΣ

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με βάση την αρ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες Υ.Α.: 140990/Γ2/03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01, 128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου), 117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ12.13 (Περιβαλλοντολόγων) και ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) αντίστοιχα, 36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθήματος στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.14, ΠΕ18.15, ΠΕ18.16, ΠΕ18.17, Ε18.18, ΠΕ18.30 και ΠΕ18.36 του κλάδου ΠΕ18, 40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας), 67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456 Β΄) σχετικά με αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας) και του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., 110989/Γ2/26-09-2011 (ΦΕΚ 2313 Β΄) σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος «Ερευνητική εργασία (Projectστην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄)  σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο και ισχύει, και τις σχετικές εγκυκλίους αρ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ.

118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄)

110989/Γ2/26-09-2011 (ΦΕΚ 2313 Β΄) [Project]

118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄)

140990/Γ2/03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄)

128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄)

117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄)

36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄)

40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄)

67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456 Β΄)

90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄)

εγκυκλίους αρ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008

Ολα τα παραπάνω ΦΕΚ:

http://dide.fth.sch.gr/lows/

επιμέλεια παρουσίασης :

Καλοδήμος Δ.

Διαχειριστής : http://ddefth.gr