10-09-16 Υπό προϋποθέσεις η απασχόληση συνταξιούχων εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία

10 09 16 sintaksiouxoi

10-09-16 Υπό προϋποθέσεις η απασχόληση συνταξιούχων εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία

Η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού με έγγραφό της προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ζητά την αυστηρή  εξέταση της απασχόλησης συνταξιούχων εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία και να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητας στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ώστε να δύνανται αυτοί να προσφέρουν διδακτικό έργο ή να αναλάβουν θέση ευθύνης σε αυτά.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄244), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016 (Α΄159) ορίζεται ότι «8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, άλλοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν μετέχουν σε φορείς ελέγχου των ιδιωτικών σχολείων, δύνανται να απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει έλλειψη στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και στην αντίστοιχη ειδικότητα.».

 

Το έγγραφο


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας