Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: Πολιτιστικά προγράμματα

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στην τελική του μορφή το επιμορφωτικό υλικό (βασικό και συμπληρωματικό)
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης με
τίτλο: Πολιτιστικά Προγράμματα (Τόμος E).

Είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις