06-09-16 : Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών

graduate 550x400

06-09-16 Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και ανάδοχο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, εξασφάλισαν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο για την ενίσχυση, με τη μορφή υποτροφίας, μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών. Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δημόσιο προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους/ες ερευνητές/τριες να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα.

Το πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, αφορά την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, με δυνατότητα εκπόνησης έργου και στα αγγλικά, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες με καθαρά μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ογδόντα εννιά ευρώ (1089,21€). Συνολικός προϋπολογισμός πράξης για τον α’ κύκλο: 7.554.760.56€.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δήλωσε: «Ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για ανάσχεση της εκροής νέων επιστημόνων με το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών/τριών και την παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της μεταδιδακτορικής έρευνας, με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων, την καινοτομία και την ανάδειξη του ερευνητικού έργου των νέων επιστημόνων».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η πρόσκληση, αίτηση και επίσημη ανακοίνωση διατίθενται στον παρακάτω ιστότοπο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/espa-2014-2020-metadidaktoriko

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας