02-08-16 Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για το Ε.Κ.Κ.Ν.Α.

filis avlona 2 400px

Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr. Προσωρινά λόγω βλάβης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://e-aitisi.sch.gr, η ανάρτηση των πινάκων θα γίνει στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. παράλληλα με την ανάρτηση στην  ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής. Επίσης η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ([email protected]) και ([email protected]) αναγράφοντας το θέμα «Ένσταση για τον ΠΙΝΑΚΑ αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α)» και τον αντίστοιχο κλάδο .

Ο πίνακας σε μορφή xls.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας