30-08-16 Τροπολογία που ενδιαφέρει φοιτητές και εκπαιδευτικούς της Τριτοβάθμιας

 30 08 15 tropologia

30-08-16 Τροπολογία που ενδιαφέρει φοιτητές και εκπαιδευτικούς της Τριτοβάθμιας

Τροπολογία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Σε αυτήν υπάρχουν, μεταξύ των άλλων, διατάξεις για τις μετεγγραφές, τις επανεγγραφές φοιτητών και για τη διαδικασία της αντιστοιχίας των σχολών και Τμημάτων.

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα δικαιώματος μετεγγραφής σε φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει η αντιστοιχία του γνωστικού αντικειμένου και του Τμήματος στο οποίο έχουν εισαχθεί οι φοιτητές.

Δεν είναι όμως η μοναδική ρύθμιση για τις μετεγγραφές καθώς με άλλη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα μετεγγραφής σε φοιτητές κυπριακής καταγωγής και σε Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου που αφορούν τη διαδικασία των μετεγγραφόμενων φοιτητών στα ΑΕΙ και θέματα φοιτητικής μέριμνας, όπως η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, η σίτιση των φοιτητών, η στέγαση κλπ, θα παρέχεται η δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να έχει πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες των φορολογούμενων.

Ενδιαφέρον για τους φοιτητές έχει και η διάταξη για την κατάργηση της αυτοδίκαιης διαγραφής των φοιτητών λόγω μη εγγραφής σε δυο εξάμηνα. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω μη εγγραφής σε δυο συνεχόμενα εξάμηνα πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στη Σχολή. Οι φοιτητές που επανεγγράφονται με την ανωτέρω διαδικασία επανέρχονται στη Σχολή και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α 195) για τη διακοπή σπουδών.

Με άλλη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία της αντιστοιχίας των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η απόφαση εκδίδεται έως την 30η Σεπτεμβρίου.

Στην τροπολογία περιλαμβάνονται και διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των ΑΕΙ. Επίσης, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για του Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ , τους Καθηγητές Εφαρμογών και τις μετακινήσεις των Καθηγητών των ΑΕΙ.

Η τροπολογία

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας