26-08-16 Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αθηνών

violin 400px

26-08-16 Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αθηνών για το σχολικό έτος 2016- 17

Έχοντας υπόψη

 1. το άρθρο 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α’) με το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2/3345/02.09.88 Υ.Α. «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,
 2. την υπ΄αριθμ. 3850/Γ2/16.06.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/01.07.1998) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ΄ αριθμ. 60235/Γ7/26.05.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1012/τ.Β΄/26.05.2011), την υπ΄ αριθμ. 118786/Γ7/14.10.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2478/τ.Β΄/04.11.2011) και την υπ’ αριθμ. 43878/Γ7/01.04.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 752/τ.Β΄/2.4.2013),
 3. το υπ΄ αριθμ. 73755/Δ2/09.05.2016 έγγραφο «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017»,
 4. την υπ’ αριθμ. 108731/Δ4/06.09.2010 Υ.Α. «Ιδρύσεις σχολείων» (ΦΕΚ 1537/τ.Β/09.09.2010),
 5. το από 23.08.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας «Ορισμός προσωρινού διευθυντή στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών της διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών»,
 6. την υπ’ αριθμ. 133/24.08.2016 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων»,

σας γνωρίζουμε τα εξής:

 Εισηγούμαστε την έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Αθηνών κατά το σχολικό έτος 2016-17.

 1. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων μαθητών, ορίζεται το διάστημα 26 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου 2016. Στην περίπτωση που το Μουσικό Σχολείο δεν διαθέτει τα απαραίτητα για την πρωτοκόλληση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την 26η Αυγούστου, παρακαλείται η ΔΔΕ Α΄ Αθήνας όπως δεχθεί και πρωτοκολλήσει τις σχετικές αιτήσεις. Οι γονείς των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία (1) μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 (Χωροταξικός χάρτης Μουσικών Σχολείων Αττικής). Διευκρινίζεται δε ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι γονείς των μαθητών που συμμετείχαν στην διαδικασία εισαγωγής των Μουσικών Σχολείων Ιλίου και Αλίμου την περίοδο Ιουνίου 2016, εφόσον το επιθυμούν ανεξαρτήτως της εισαγωγής τους ή μη σε αυτά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Χωροταξικού χάρτη των Μουσικών Σχολείων Αττικής (Πίνακας 1).
 2. Έως την 7η Σεπτεμβρίου παρακαλείται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής όπως αποστείλει την πρόταση μελών για την Ε.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ως άνω 2 και 3 σχετικά.
 3. Έως την 7η Σεπτεμβρίου παρακαλείται ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Αθηνών όπως αποστείλει την πρόταση του για τον αριθμό των τμημάτων και των εισακτέων μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω 2 και 3 σχετικά.
 4. Για τη διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αθηνών, ισχύουν τα οριζόμενα στο υπ` αριθμ. 73755/Δ2/09.05.2016 έγγραφο «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017».
 5. Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αθήνας για το σχολικό έτος 2016-2017 ορίζεται η Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ.
 6. Όργανο αναφοράς της παραδοσιακής μουσικής ορίζεται ο ταμπουράς.

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας