18-08-16 Ενεργοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ

18 08 16 airesi

18-08-16 Ενεργοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι εκπληρώθηκαν πλήρως και αίρονται και οι τέσσερις (4) εκ των προτέρων αιρεσιμότητες μετά από σχετικές εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» – Τομέα Παιδείας του ΕΣΠΑ 2014-20 και αφορούν σε:

  • Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1 Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση:

Προϋπόθεση είχε οριστεί η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) εντός των ορίων του άρθρου 165ΣΛΕΕ

  • Επενδυτική Προτεραιότητα 10.2 Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα:

Προϋπόθεση αποτελούσε η ύπαρξη εθνικού και περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της ποιότητας αυτής

  • Eπενδυτική Προτεραιότητα 10.3 Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων:

Προϋπόθεση αποτελούσε η ύπαρξη εθνικού ή/και περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη διά βίου μάθηση, εντός των ορίων του άρθρου 165ΣΛΕΕ

  • Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας:

Προϋπόθεση αποτελούσε η ύπαρξη περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), εντός των ορίων του άρθρου 165ΣΛΕΕ

Μετά την άρση των αιρεσιμοτήτων ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ πλήρως ΟΛΕΣ οι ΔΡΑΣΕΙΣ που αφορούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» – Τομέα Παιδείας του ΕΣΠΑ 2014-20.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας