04-08-16 Νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο για τους πρόσφυγες

04 08 16 prosfyges

04-08-16 Νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο για τους πρόσφυγες

Νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης στο άρθρο που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τους πρόσφυγες. Το εν λόγω άρθρο διαμορφώθηκε ως εξής:

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης στις ως άνω δομές, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία στελέχωσης αυτών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται ή διατίθενται εκπαιδευτικοί στις ως άνω δομές και προσλαμβάνονται αναπληρωτές, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή μέσω ΕΣΠΑ.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας