29-07-16 Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν παράνομα

29 07 16 kiroseis

29-07-16 Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν παράνομα

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διενεργεί, κατά την αδειοδότηση, αλλά και μετά από σχετικές καταγγελίες, αυτοψίες στους φορείς που έχει εκδώσει άδειες για επαλήθευση των όρων αδειοδότησης τους και έχει προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες στις υποδομές των φορέων και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στην ανάκληση των αδειών τους. Επίσης, όταν γίνεται αποδέκτης καταγγελιών για λειτουργία φορέων χωρίς άδεια, ενημερώνει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, την Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ και τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, σχετικά με την παράβαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα.

 

Τα πιο πάνω αναφέρονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκο Φίλη σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή σε ερώτηση την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας σχετικά με κυρώσεις παρανόμως λειτουργουσών εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, γίνονται γνωστά και τα ακόλουθα:

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’/222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περ. 2. της υποπαραγράφου Θ3 της παρ. Θ: «Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

Στην υποπαράγραφο Θ4 «Ανάκληση άδειας» της παρ. Θ του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου ανακαλείται η άδεια με απόφαση της αρχής που την εκδίδει.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 43432/21-7-2016 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), η έκδοση, ανανέωση και τροποποίηση των αδειών για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, τα ΚΔΒΜ1 και τα ΚΔΒΜ2 προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφορά το σύνολο των Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης δηλαδή και τα ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ιδιωτικά ΙΕΚ (ΙΙΕΚ) και τα ιδιωτικά Κολέγια.

 

Οι εν λόγω διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς στους οποίους εκχωρείται από το κράτος το Δημόσιο αγαθό της Εκπαίδευσης, πληρούν τα κτηριολογικά κριτήρια καταλληλόλητας αλλά και τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος και τους εργαζομένους στους φορείς αυτούς.

 

Στο συγκεκριμένο Νόμο υπάρχει πρόβλεψη για ανάκληση της αδείας των πιο πάνω φορέων όταν παύουν να πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης.

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας