28-07-16 Διδακτικές Σειρές και Προαιρετικά βοηθήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Β΄και Γ΄τάξεις ΕΠΑ.Λ.

epal kastor2 400px

28-07-16 Διδακτικές Σειρές και Προαιρετικά βοηθήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Β΄και Γ΄τάξεις ΕΠΑ.Λ.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι Διδακτικές Σειρές και τα Προαιρετικά βοηθήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις ΕΠΑ.Λ. που μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση για κρίση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Επαγγελματικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017, πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
  1. Οι διδακτικές σειρές που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται:
 • στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Αγγλικής (ΥΑ με αριθμ. 3994/Γ2/30-08-1999, ΦΕΚ Β΄ 1868), της Γαλλικής (ΥΑ με αριθμ. 2896/Γ2/16-08-2000, ΦΕΚ Β΄ 1082) και της Γερμανικής γλώσσας (ΠΔ 262/1997, ΦΕΚ Α΄ 189) για το Λύκειο. Η ύλη των διδακτικών σειρών θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
 1. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.
 2. Σειρά θεωρείται αριθμός τουλάχιστον δύο βιβλίων και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.
 3. Στις διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Ειδικότερα για τα Γερμανικά να εφαρμόζονται οι κανόνες της νέας ορθογραφίας).
 4. Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:

      Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο. Το Βιβλίο Καθηγητή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή.

         Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:

–     Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.

–     Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.

–     Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.

–     Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.

Η έλλειψη ενός εκ των ανωτέρω στοιχείων καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.

 1. Για τα Αγγλικά ως μάθημα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.: Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου, θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές του ημερολογιακού έτους 2011 και μετά. Το ίδιο ισχύει και για πρόσφατες ανατυπώσεις ή αντιγραφές παλαιότερων διδακτικών σειρών. Δύνανται να γίνουν δεκτές βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν υποστεί επικαιροποίηση του περιεχομένου και σημαντική βελτίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης.

Δεν γίνονται δεκτές ως επικαιροποιημένες και βελτιωμένες διδακτικές σειρές, στις οποίες δεν έχει γίνει παρέμβαση τουλάχιστον επί του 20% της παλαιότερης ύλης. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη διδακτική σειρά την παλαιότερη έκδοση καθώς και έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών.Προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα, μια διδακτική σειρά που δεν έχει ολοκληρωθεί σε ένα σχολικό έτος, εάν και εφόσον ο εκπαιδευτικός το επιθυμεί, να θεωρείται επιλέξιμη και για το επόμενο σχολικό έτος, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στη διδακτική και μεθοδολογική προσέγγιση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση ο χρονικός περιορισμός των έξι (6) ετών παρέρχεται για ένα και μόνο σχολικό έτος.

Όσον αφορά το μάθημα των Αγγλικών ως μάθημα Ειδικότητας στιςΒ΄ και Γ΄ τάξεις των Ημερησίων και Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., καθώς και το μάθημα της Γαλλικής/Γερμανικής γλώσσας στη Γ΄ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα «Διοίκηση και Οικονομία», δεν ισχύει ως προϋπόθεση κρίσης ο περιορισμός ως προς το έτος έκδοσης/επανατύπωσης, επειδή το διδακτικό περιεχόμενο συνίσταται κυρίως σε επαγγελματική ορολογία και η έκδοση των εν λόγω βιβλίων δεν ανανεώνεται με τη συχνότητα άλλων διδακτικών εγχειριδίων

 1. 7.Τα προαιρετικά βοηθήματα αν και δεν υπόκεινται σε όρους παλαιότητας, θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών και να ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα στόχου.
 1. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
  1. 1.Οι συγγραφείς και οι εκδότες δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ταυτόχρονα την ίδια διδακτική σειρά ή το ίδιο προαιρετικό βοήθημα για δύο βαθμίδες Εκπαίδευσης (π.χ. Δημοτικό και Λύκειο).
  2. 2.Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται σε κρίση δεν επιστρέφονται είτε επιλεγούν είτε όχι.
  3. 3.Για τις διδακτικές σειρές θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες να αναφέρουν χωριστά την τιμή κάθε επιμέρους στοιχείου του διδακτικού πακέτου (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, CD, κ.λπ.).
  4. 4.Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμες τις διδακτικές σειρές (άριστη εκτύπωση και όχι κακέκτυπες) μπορούν να υποβάλλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄, Γραφείο 1117, τηλ. 210-344 2229, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι) για έγκριση μέχρι και 19 Αυγούστου 2016, μια ολοκληρωμένη διδακτική σειρά (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή και CD) σε τρία (3) αντίτυπα μαζί με τη σχετική αίτηση (υπόδειγμα), αναγράφοντας αναλυτικά τον τίτλο της σειράς, καθώς και του κάθε βιβλίου, την τάξη για την οποία προορίζονται, τη χρονολογία έκδοσης και την τελική τιμή με την οποία κάθε βιβλίο θα πωλείται, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.
  5. 5.Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το υπόδειγμα αίτησης για έγκριση βιβλίων καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές θεματικές που πρέπει να περιέχονται στα διδακτικά εγχειρίδια/βοηθήματα για τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στα ΕΠΑ.Λ. μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.E.Θ. στο σύνδεσμο:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/280716_ksenoglossa_EPAL_plires.pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας