26-07-16 Δεκτές κατά πλειοψηφία οι τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

26 07 16 vouli

26-07-16 Δεκτές κατά πλειοψηφία οι τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δεκτές κατα πλειοψηφία έγιναν οι δυο τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την Ολομέλεια της Βουλής. Οι τροπολογίες είχαν ήδη ενταχθεί στο σώμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Οι τροπολογίες αφορούσαν τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας συλλογικών οργάνων,προσωπικού καλλιτεχνικών σχολείων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την εξασφάλιση των πιστώσεων για την απασχόληση εκπαιδευτικών.

Ακολουθούν τα πρακτικά για την ψήφισή τους και οι τροπολογίες:

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Δεκτό, δεκτό.         

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός):Συνεπώς το άρθρο 60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Δεκτό, δεκτό.         

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός):Συνεπώς το άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.

 

Άρθρο 60
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας συλλογικών οργάνων,προσωπικού καλλιτεχνικών σχολείων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να παρέχεται η έγκριση σε μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στη  σύνθεση συλλογικών οργάνων,τα οποία συγκροτούνται από τον Υπουργό Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συνεχίσουν να συμμετέχουν αμισθί στα ανωτέρω συλλογικά όργανα έως τη λήξη της  θητείας τους και μετά τη συνταξιοδότησή τους με την ιδιότητα που έχουν ορισθεί, ύστερα από σχετική αίτησή τους.
 
Άρθρο 62
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189),  όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« Άρθρο 19
Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την εγκριθείσα Συλλογική Απόφαση του έτους 2016 έως του ποσού των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (116.600.000,00) Ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των εκατόν δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (114.000.000,00) Ευρώ».

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας