25-07-16 Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης και ΦΕΚ για το ωρολόγιο πρόγραμμα των μουσικών σχολείων 2016-2017

music400px

25-07-16 Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης και ΦΕΚ για το ωρολόγιο πρόγραμμα των μουσικών σχολείων 2016-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.8.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1817/τ.Β΄/21.08.2015) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου».
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄, της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), των εδαφ. γ΄, και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
2) τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων»,
3) την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2/3850/16.06.1998 Υ.Α. (Β΄ 658) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 60235/Γ7/26.05.2011 Υ.Α. (Β΄ 1012), την με αριθμ. πρωτ. 118786/Γ7/14.10.2011 Υ.Α. (Β΄ 2478) και την με αριθμ. πρωτ. 43878/Γ7/01.04.2013 Υ.Α. (Β΄ 752),
4) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 165325/Γ7/04.11.2013 Υ.Α. (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 574) «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 69238/Δ2/04.05.2015 Υ.Α. (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 330),
5) τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 και της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»,
6) τις διατάξεις του Ν. 4351/2015 (Α΄164) και ιδίως το άρθρο 43 αυτού,
7) την υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.08.2015 Υ.Α. (Β΄1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου (Β΄ 1817)»,
8) το άρθρο 1 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου»,
9) το ν. 3861/2010 (Α΄ 112) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
10) τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
11) τo Π.Δ. 114/2014 (Β΄ 2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
12) το Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
13) το Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14) την υπ’ αριθμ.93381/Δ2/7.6.2016 Υ.Α. (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»,
15) την με την Πράξη 20/9.6.2016 πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
16) την με την Πράξη 125/21.06.2016/Θ1 Γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων,
17) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.08.2015 Υ.Α. (Β΄1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων ως εξής:
I. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων ως ακολούθως:

Το τροποποιημένο ΦΕΚ σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας