19-07-16 Αποδοχή παραίτησης του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ορισμός νέου ΔΣ

19 07 16 ds

19-07-16 Αποδοχή παραίτησης του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ορισμός νέου ΔΣ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υ.Α για την  αποδοχή παραίτησης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.) και ο ορισμός νέων.

 

Στο ΦΕΚ αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

Α) Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 5171/ 07.07.2016 έγγραφη παραίτηση της Αγγελικής Δημητρακοπούλου του Κωνσταντίνου, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.) και ορίζουμε ως αντικαταστάτη της και πρόεδρο τον Θεόδωρο Μπλίκα του Σπυρίδωνος με Α.Δ.Τ. ΑΗ 053643, ηλεκτρολόγο μηχανικό.
Β) Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 5172/07.07.2016 έγγραφη παραίτηση του Δημήτρη Κέκου του Γεωργίου, αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.) και ορίζουμε ως αντικαταστάτη του και αντιπρόεδρο την Χρυσάνθη Γκοντίνου του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 005517, χημικό.

Γ) Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 5173/07.07.2016 έγγραφη παραίτηση της Αλεξάνδρας Κορωναίου του Σπυρίδωνος, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.) και ορίζουμε ως αντικαταστάτη της και μέλος τον Αλέξανδρο Νικολούζο του Λεωνίδα, με Α.Δ.Τ. Σ 280655, δικηγόρο.
Δ) Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 5175/07.07.2016 έγγραφη παραίτηση του Γεράσιμου Σπαθή του Δημοσθένη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.) και ορίζουμε ως αντικαταστάτη του και μέλος την Ζωή Πεπόνη του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 042887, δικηγόρο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 155081/Γ1/2-10-2015 (ΦΕΚ 709 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Το ΦΕΚ

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας