Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118833/Γ2/09-11-2006 Υ.Α. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 1761 Β’)

Τη τροποποίηση της υπ. αριθ. 118833/Γ2/09-11-2006 Υ.Α. κατά το μέρος που αφορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά , Φυσική και Χημεία για την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ., τα οποία θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2011-2012,
ως ακολούθως :
Η πλήρης τροποποίηση

ΦΕΚ 1761 Β’