Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Α Λυκείου

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
Η αλλαγή είναι στις ώρες των Μαθηματικών αντί :
Άλγεβρα :2 Γεωμετρία 3 (ΦΕΚ 1213Β/2011) γίνεται:
Άλγεβρα :3/2 Γεωμετρία 2/3 (ΦΕΚ 1966Β/2011)

ΦΕΚ Β΄ 1966 /2-9-2011
ΦΕΚ Β΄ 1213 /14-6-2011