Διαδικασία προμήθειας Ξενόγλωσσων Βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2011-12

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 3950/Γ2/20-10-2000 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1380 /10-11-2000) για την προμήθεια των Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:
Η επιλογή των Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου θα γίνει από τις εγκεκριμένες σειρές που περιέχονται στις υπ’ αριθμ. πρωτ. Υπουργικές Αποφάσεις:
83632/Γ2/22-07-2011 για την Ισπανική Γλώσσα,
83614/Γ2/22-07-2011 για την Ιταλική Γλώσσα και
83629/Γ2/22-07-2011 για τη Γαλλική Γλώσσα.
Όλη η εγκύκλιος:
promithia-xenogloson-biblion-2011-2012.pdf

ΦΕΚ Β΄ 1380 /10-11-2000