Αναβαθμολογήσεις

Σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ΠΔ 123/87 προβλέπεται η αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των μαθητών Γ/σίου της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι απορριπτικό γι’ αυτούς.
2. Στα Λύκεια δικαίωμα αναβαθμολόγησης έχουν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου οι μαθητές της Α΄ Λυκείου, καθώς επίσης οι μαθητές της Β’ τάξης(& 2α, άρθρο 32 Π.Δ.60/2006) και από την Γ τάξη όσοι δήλωσαν ότι θα εξετασθούν ενδοσχολικά και παραπέμφθηκαν λόγω βαθμολογίας, επειδή δικαιολογημένα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Ιουνίου.
3. Οι εξετάσεις (επομένως και οι αναβαθμολογήσεις) διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις εξετάσεις Ιουνίου. Παρακαλούμε:
1. Την ημέρα εκπνοής της προθεσμίας που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις ( 5 εργάσιμες ημέρες για τα Γ/σια και 3 εργάσιμες ημέρες για τα Λύκεια), μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων να μας ενημερώσετε, αρχικά τηλεφωνικά για την ύπαρξη ή όχι γραπτών αναβαθμολόγησης και στη συνέχεια την ίδια ημέρα με εκπρόσωπό σας να παραδώσετε τα γραπτά αυτά στην υπηρεσία μας.
2. Στα προς αναβαθμολόγηση γραπτά θα αναγράφεται η τάξη, ΟΧΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, καθώς και το μάθημα και κάθε γραπτό θα συνοδεύεται από παράβολο 3 € . Προκειμένου να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της αναβαθμολόγησης και να είναι αδύνατη η αναγνώριση του γραπτού παρακαλούμε όλα τα άλλα στοιχεία αυτού να είναι καλυμμένα.
Π.Δ.60/2006
ΠΔ 123/87