Μέγιστος αριθμός ανά τμήμα

Στις σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθ ιας και Δευτεροβάθ ιας Εκπαίδευσης που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις,  για το σχολικό έτος 2011-2012, σας γνωρίζουμε ότι ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα θα έχει ως εξής:
• Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25).
• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ο αριθμός των μαθητών θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25) με προσαύξηση 10%

max_math_ana_tmhma.pdf