Υπολογισμός λειτουργικών κενών Σχολικών Μονάδων

Όσον αφορά στη Β/θμια Εκπαίδευση θα πρέπει για τον υπολογισμό να ληφθούν υπόψη οι κείμενες διατάξεις για τη συγκρότηση τμημάτων, την κάλυψη του ωραρίου από όλους τους εκπαιδευτικούς και τις αναθέσεις μαθημάτων, όπως αυτές καθορίζονται με βάση την
αρ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄),
αρ. 140990/Γ2/03-11-2008 και
αρ. 117611/Γ2/21-09-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1615Β΄),
και τις σχετικές εγκυκλίους
αρ. 119052/Γ2/17-09-2008 και
αρ. 127070/Γ2/03-10-2008 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επιπλέον, για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), τα κενά κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.

fek_2008_1984b.pdf
[Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.]

eg_2008_119052.pdf

eg_2008_127070.pdf

ya_2008_140990.pdf

fek_2010_1615b.pdf