ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ : «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

2ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2011/06/praktika-synedriou-EEEE.pdf