Αναδιάρθρωση – Αρμοδιότητες Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 25 του Π.Δ. 114/2014
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σπουδών,Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, η εποπτεία Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας και τα Μαθητικά Θέματα.
2. Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων
β) Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Α΄θμιας Εκπαίδευσης
γ) Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
3. Το Τμήμα Α΄: Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
β) την κατάρτιση αποφάσεων για τη συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων για την αξιολόγηση των
διδακτικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για τη δεύτερη ξένη γλώσσα,
γ) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα σπουδών στους Σχολικούς Συμβούλους,
δ) την εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, των Ωρολογίων Προγραμμάτων και το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην έγκριση του διδακτικού υλικού και των λοιπών μέσων διδασκαλίας,
ε) την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των διδακτικών και άλλων βιβλίων
και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
στ) την κατάρτιση αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία όλων των τύπων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των Σχολικών Μονάδων που εφαρμόζουν Ολοήμερο Πρόγραμμα καθώς και των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
ζ) τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων,
η) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων, στην υλοποίηση προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για όλα τα παραπάνω,
θ) την κατάργηση, μεταφορά έδρας και μετατροπή σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ι) την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
ια) τις άδειες εισόδου, τη διεξαγωγή ερευνών και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία στο πλαίσιο
των μαθημάτων των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών,
ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Το Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Α/θμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) την εποπτεία όλων των Ιδιωτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) την ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση,αδειοδότηση ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων,
γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5. Το Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για:
α) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών
όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στην αυτοαξιολόγηση
των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα προγραμμάτων και εκδηλώσεων της Σχολικής ζωής στους Σχολικούς Συμβούλους,
δ) τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Σχολικών Συνεταιρισμών,
ε) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών καθώς και θέματα φοίτησης μαθητών,
στ) το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, εκδρομών – περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφoρά στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και τη φοίτηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
ζ) την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
τους μαθητικούς διαγωνισμούς και την οργάνωση και διεξαγωγή μαθητικών αγώνων,
η) την οργάνωση και λειτουργία σχολείων όπως την έναρξη – λήξη διδακτικού έτους, αργίες – διακοπές,
θ) το χειρισμό θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης,
ι) θέματα που αφορούν Οργανώσεις Γονέων και Κηδεμόνων Π.Ε., Σχολικές Επιτροπές, Κυλικεία Δημοσίων
Σχολείων και Μαθητικές Κατασκηνώσεις,
ια) άδειες εισόδου σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ΜΜΕ,
ιβ) τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και των
δικτύων σχολικών δραστηριοτήτων,
ιγ) τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και δράσεων. Το σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
ιδ) την Ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
ιε) την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων
ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος