(Νέα) Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Υ.Α. με Αριθμ. 15525/Α/30-1-2015
Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 48/1975 (Α΄, 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσία εν γένει υπηρεσία, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων».
2. Το άρθρο 4 του π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την αντικειμενική αδυναμία αποτύπωσης του τίτλου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στις σφραγίδες των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, αποφασίζουμε:
Ο τίτλος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν.Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ