«Τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών»

Σε απάντηση των με αρ. πρωτ. 17575/02‐10‐2014 και 17878/07‐10‐2014 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 163330/09‐10‐2014, αρ. πρωτ. Σ.Ε.Π.Ε.Δ. 09‐10‐2014) εγγράφων σας, διευκρινίζουμε πως εξακολουθούν να ισχύουν οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:
1. 155327/Γ7/22‐10‐2013, με θέμα «Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». εδώ
2. 155330/Γ7/22‐10‐2013, με θέμα «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)».εδώ
3. 141842/Γ7/03‐10‐2013, με θέμα «Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)». εδώ

Υπουργείο Παιδείας

1 thought on “«Τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών»

  1. “ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες από το υποχρεωτικό του
    ωράριο. ”

    Μήπως η ΔΔΕ Ν. Φθιώτιδας πρέπει να προχωρήσει στην αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση των ΥΣΕΦΕ στους οποίους το 3ωρο δεν θεωρήθηκε μέρος του υποχρεωτικού τους ωραρίου;

Comments are closed.