Συνεργασία Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.ΣΕΚ

Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) με Εργαστηριακά
Κέντρα (Ε.Κ.)
εδώ