Παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων μέχρι 16-2-2015

Θέμα: «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του    Π.Δ. 152/2013»

Σχετ.: Υ.Α. υπ’ αριθμ. 10940/20-10-2014, 12402/26-11-2014 και 13716/24-12-2014
Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων από όλους τους αξιολογητές στην πλατφόρμα αξιολόγησης μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2015.

Υπουργείο Παιδείας